วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

คอมพิวเคอร์ใช้ในงานธุรกิจ แบบฝึกหัดที่ ๒


แบบฝึกหัดท้ายบทที่  ๒
๑.ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ   ฮาร์ดแวร์เป็นอุปกรณ์จับต้อง  สัมผัส   และสามารถมองเห็นได้เป็นรูปธรรม      ฮาร์ดของคอมพิวเตอร์จะมีทั้งที่ติดตั้งภายในตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์(เช่น  ซีพียู   เมนบอร์ด   แรม )   และที่ติดตั้งอยู่ภายนอกเครื่องคอมพิวเอร์ (เช่น คีย์บอร์ด  เม้าส์  จอภาพ   เครื่องพิมพ์ )
ส่วนซอฟต์แวร์  เป็นส่วนของโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ที่บรรจุคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ที่ต้องการโดยปกติแล้วจะถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลที่เรียกว่า  นักเขียนโปรแกรม
๒.หน่วยงานที่ชื่อ  SIPA   ถูกจัดตั้งโดยกระทรวงใด มีบทบาทและหน้าที่อย่างไรบ้างในวงการซอฟต์แวร์ไทย
ตอบ   ขึ้นในรูปขององค์การมหาชนเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมให้คนไทยพัฒนาซอฟต์แวร์ไว้ใช้เอง  ลดการนำเข้าจากต่างประเทศรวมถึงการพัฒนาการส่งออกและนำรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
๓.นักวิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้งานมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง  จงยกตัวอย่างประกอบ
ตอบ   หากเปรียบเทียบแล้วอาจเหมือนกับลักษณะการทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบอาคารบ้านเรือนนั่นเอง ซึ่งบ้านหรืออาคารแต่ละหลัง  จะออกแบบให้ดีได้ก็ต้องไปเก็บข้อมูลหรือสอบถามความต้องการของเจ้าของบ้านเสียก่อน
๔.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  มีหน้าที่และบทบาทอย่างไรกับงานทางด้านคอมพิวเตอร์
ตอบ  หน้าที่หลักคือ  การปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบในหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  บางครั้งก็เรียกว่า  ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์   กลุ่มคนประเภทนี้จะต้องมีทักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี  เพราะการปฏิบัติงานกับผู้อาจเกิดปัญหาในการใช้งานได้ตลอดเวลา
๕.Software   Engineer   เกี่ยวข้องอย่างไรกับกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์
ตอบ   ทำหน้าที่  ในการวิเคราะห์และตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาอย่างมีแบบแผนโดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์มาช่วย  เช่น  วัดค่าความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ที่ทำว่าใช้บรรทัดคำสั่ง (line   of  code)  ในการเขียนโปรแกรมมากน้อยเพียงใด
๖.การดูแลและบริหารระบบเครือข่าย  เกี่ยวข้องกับบุคคลตำแหน่งใดใดมากที่สุด
ตอบ   เป็นเหมือนเส้นทางผ่านของสัญญาณเพื่อให้อุปกรณ์ระหว่างหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจำในระบบสามารถเชื่อมต่อกันได้  อาจเปรียบเหมือนกับถนนที่ให้รถยนต์วิ่งไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งยิ่งถนนกว้างหรือมีมากเท่าไหร่  การส่งข้อมูลต่อครั้งก็ยิ่งเร็วและมากขึ้นเท่านั้น
๗.binary digit คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำงานของคอมพิวเตอร์
ตอบ  เป็นหน่วยความจำชนิดที่สามารถลบและบรรจุตำสั่งต่างๆ ลงไปไหม่ได้โดยอาศัยการฉฟายแสงอุลตร้าไวโอเลตลงบนช่องกระจกบนตัวชิปช่วงระยะเวลาหนึ่ง      เมื่อข้อมูลีท่อยู่ในนั้นหายไปจึงนำเอาไปบรรจุคำสั่งใหม่ได้
๘.กระบวนการแปลงข้อมูลปกติให้เป็นเลขฐานสองทางคอมพิวเตอร์  มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง  จงอธิบาย
ตอบ   ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก  สำหรับกรณีของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เมื่อเสียหายแล้วเราอาจจะหาซื้อมาใหม่เพื่อทดแทนของเดิมได้   แต่ข้อมูลเมื่อสูญหายแล้วยากที่จะนำกลับคืนมาใหม่ได้
๙.การนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์  สามารถทำได้โดยวิธีใดบ้าง  จงยกตัวอย่างประกอบ
ตอบ   การนำเข้าข้อมูล  ต้องผ่านอุปกรณ์หลายชนิด  ขึ้นอยู่กับกับรูปแบบของข้อทูลด้วยว่าเป็นแบบใดและข้อมูลนำเข้าเหล่านั้นสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เหล่านั้นได้หรือไม่  เช่น  คีบอร์ต   สแกนเนอร์   ไมโครโฟน
๑๐.พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์  ส่วนใดที่ถือว่าเป็นเหมือนกับ “สมอง” และประกอบด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง
ตอบ   คอมพิวเตอร์โดยทั่วไปตามแนวสถาปัตยกรรมของจอห์น   นิวแมนน์   ที่เน้นให้มีการติดตั้งชุดคำสั่งโปรแกรมเก็บไว้ในเครื่องได้นั้น  มีหลักการทำงานซึ่งประกอบด้วยหน่วยที่เกี่ยวข้องแบ่งออกได้เป็น   5  หน่วย
-หน่วยงานประมวลผลกลาง  (Central   processing   Unit)
-หน่วยความจำ   (Primary   storage)
-หน่วยความจำสำรอง   (Secondary   storage)
-หน่วยรับและแสดงผลข้อมูล    (input/output   unit)                      -ทางเดินของระบบ   (system   bus)
๑๑.ROM และ RAM เหมมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ   rom   คือ  เป็นหน่วยความจำที่อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเขียนหรือบันทึกเพิ่มเติมได้
          Ram   คือ   เป็นหน่วยความจำอีกประเภทหนึ่งซึ่งต่างจาก rom  คือ  จะจดจำข้อมุลคำสั่งในระหว่างระบบกำลังทำงานอยู่  ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
๑๒. machine   cycle คืออะไร  และมีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง  จงอธิบาย
ตอบ    จำเป็นต้องมีการสอบถามความต้องการ  ในการใช้งานเบื้องต้นของกลุ่มผู้ใช้งานเหล่านี้ด้วย  โดยอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน  รวมถึงการออกแบบสำรวจความต้องการฃของระบบที่อยากได้
๑๓.ขั้นตอนช่วง E-Time ประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง
ตอบ    การดึงข้อมูล    การแลความหมาย        การปฏิบัติการ      การเก็บผลลัพธ์     
     จากกระบวนการในขั้นตอนที่ ๑  และ  ๒  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดึงเอาคำสั่งและแปลความหมายเกี่ยวกับคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามต้องการนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น